ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

Нормативни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "СЛЪНЦЕ" 2022 г. -2027 г.

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В ДГ „СЛЪНЦЕ” 2023-2024
П Р А В И Л Н И К ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, И ОРГАНИЗИРАНИ ЗАНИМАНИЯ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО /ЕКОЛОГИЧЕН КАЛЕНДАР/ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ „СЛЪНЦЕ” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
БДП.pdf
ПРОГРАМА ПРИОБЩАВАНЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ПЛАН ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО УГ 2022-2023
МЕХАНИЗЪМ ПО ОБХВАТ В ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОВС В ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДГ СЛЪНЦЕ, УГ 2022-2023
ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – УГ 2022-2023
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДГ СЛЪНЦЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА