ДГ "Слънце" - град Левски

За бъдещето на Вашите деца

СТРАТЕГИЯ НА ДЕТСКА  ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ” 2022/2027г.

 I. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

       Полагане основите за учене през целия живот чрез развитие на ключови компетентности.

II. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

     Модерна институция за предучилищно образование-  привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите и стимулираща за учителите.

 III. ЦЕЛ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

     Създаване на благоприятна учебна среда за качествено предучилищно образование.

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ:

  • Повишаване на качеството на предучилищното образование и подкрепа на личностното развитие.
  • Приобщаване на  родителите  и  социалните  институции  към детската градина и проблемите на съвременното предучилищно образование.
  • Повишаване квалификацията   на   педагогическите специалисти   в   отговор на променените  индивидуални  нужди  и  изисквания  към  квалификация,  налагани  от съвременното образование.
  • Обогатяване на материално-техническата база.
  • Усъвършенстване на управлението и оптимизиране на финансирането.
Актуални новини и събития