ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

Материална база

            Детска градина „Слънце”, гр. Левски разполага със съвременна материална база.

            Има изграден сграден фонд: една централна сграда с четири градински групи; филиал Левски с две яслени и две градински групи; филиал с. Асеновци с една разновъзрастова група и филиал с. Градище с една разновъзрастова група с изградени дворни пространства за всяка група.

 В сградите има: спални; занимални; кабинети; кухни; перални помещения; складове,стаи за почивка; здравни кабинети. 

            Навсякъде има функционираща собствена отоплителна система.

            Санирана и обновена вътрешно и външно е централната  сграда на ДГ и дворното пространство във филиал Левски. Предстои смяна на уредите и озеленяване на дворното  пространство на централната сграда.

            Учебно- техническите средства, подпомагащи педагогическия процес отговарят на съвременните изисквания за качествено образование. Групите са оборудвани с: компютри; лаптопи; интерактивни дъски; мултимедии; принтери.

            Има изграден библиотечен фонд със специализирана и методическа литература, помагала и др.

            Занималните са оборудвани с различни уреди и пособия за спорт и игри.