ДГ "Слънце" - град Левски
За бъдещето на Вашите деца

ПРИЯТЕЛИ С ПРОДАТА, ЗДРАВЕТО И ИГРИТЕ

 

III „а” възрастова група „Мики Маус”
ДГ „Слънце” – гр. Левски 2023-2024г.

Ръководители: Севдие Алиева - ст. учител Моника Иванова - учител

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование формират в единство у децата както социални, граждански и интеркултурни компетентности, така и компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.

Цели: 1. Повишаване на здравната култура и екологичното възпитание у децата. 2. Обогатяване на знанията за опазване на околната среда. 3. Придобиване на представи за здравословния начин на живот. 4. Осъзнаване на връзката между „природни дарове“ и човека. 5. Изграждане на сътрудничество между – дете-родител-учител.

Задачи: 1. Създаване на условия за по-ефективно социално общуване и взаимодействие с възрастни и деца. 2. Обогатяване на представите на децата за заобикалящия ги околен свят чрез игрови действия. 3. Запознаване на децата с природата и грижите за нея. 4. Изграждане на навици за здравословен начин на живот. 5. Прилагане на интерактивни методи и форми за работа с деца, ориентирани към стимулиране на самостоятелност, себеизява и креативност.

Очаквани резултати: 1. Повишаване на здравната и екологичната култура у децата. 2. Придобити умения и знания за рециклирането и разделното събиране на отпадъците. 3. Осмислени връзки между „природни дарове, околна среда и човек”.

Методи и подходи: Практическо усвояване на действия и умения чрез:

▪ подвижни и дидактични игри; ▪ изобразителни и музикални дейности;▪ художествена литература; ▪ обсъждане и решаване на проблеми – тематични беседи; ▪ демонстрация – онагледяване; ▪ практически дейности; ▪ личностен и индивидуален подход към всяко дете.

3а ВОП ПРИЯТЕЛИ С ПРИРОДАТА, ЗДРАВЕТО И ИГРИТЕ-УГ-2023-2024г.